MEERESTIERE (III)

Butt & Dorsch Butt Hummer Dorsch Main & Goldbrasse Butt & Dorsch
Kiefer
32 x 118 cm
EUR 330,-
Butt (Detail) Hummer (Ausschnitt)
Kiefer, 35 x 127 cm
EUR 445,- (verkauft)
Dorsch (Detail) Malin und Goldbrasse
Kiefer, 32 x 118 cm, EUR 375,-